Zadzwoń do nas! - (22) 811 22 11 - 0 608 012 552


PROGRAM DELPHI BHP

Program „DeLPHI BHP Wypadek” jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym sporządzenie dokumentacji powypadkowej 1oraz prowadzenie rejestrów. Wymaga jednokrotnego wprowadzenia danych i opisów, na podstawie których program tworzy dokumentację w postaci:

 • protokołu,
 • wyjaśnień poszkodowanego,
 • informacji uzyskanych od świadka,
 • pisma przewodniego do ZUS,
 • wniosku poszkodowanego.

Program waliduje wprowadzone dane, co oznacza, że przed sporządzeniem wydruku program komunikuje, które pola nie zostały wypełnione, a w których mogą występować błędy (np. poszkodowany ma mniej niż 16 lat, należy podać PESEL lub NIP poszkodowanego, brak numeru lokalu w adresie poszkodowanego). Program umożliwia tworzenie dokumentacji oraz zakładanie i prowadzenie rejestrów dla wielu pracodawców, przy czym dane każdego pracodawcy wprowadza się jednorazowo.

 

2 Katalog firm dla których prowadzone są postępowania powypadkowe >>

W katalogu firm/pracodawców mamy możliwość rejestracji nowych podmiotów, modyfikacji danych zarejestrowanych firm w trybie bieżącym lub historycznym, przeglądanie postępowań powypadkowych zarejestrowanych dla wybranego pracodawcy oraz drukowania i/lub eksportu rejestru postępowań.

 

Podstawowe dane o pracodawcy rejestrowane w systemie >>3

Wszystkie informacje wprowadzane i/lub zmieniane dotyczące kontrahenta mogą być zapisywane w bieżącej wersji historycznej danych lub mogą utworzyć nową wersję historyczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że jeżeli zmieni się np. nazwa firmy z „DELPHI” na „DELPHI BHP”, dokumenty zarejestrowane dla „DELPHI” nadal będą się drukować ze starą nazwą, natomiast w nowych dokumentach będzie pojawiać się „DELPHI BHP”.

 

 

 

Wykaz postępowań powypadkowych >>Wykaz_postepowan-300x216
W wykazie postępowań powypadkowych mamy możliwość podglądu postępowań, rejestracji nowych, zmiany już zarejestrowanych. Program w każdej chwili daje nam możliwość sprawdzenia danych związanych z postępowaniem. Po zarejestrowaniu wszystkich niezbędnych danych wykonujemy funkcję zakończenia postępowania i drukujemy dokumentację powypadkową.

 

Podstawowe informacje o postępowaniu >>Postepowanie-300x260

Rejestrując postępowanie powypadkowe możemy określić z jakim postępowaniem mamy do czynienia: Przy pracy, Przy realizacji umowy zlecenia, W drodze. W pokazanej powyżej zakładce danych podstawowych wprowadzamy główne informacje związane z opisywanym zdarzeniem, dalej wprowadzamy specyficzne informacje związane z konkretnym postępowaniem, wyjaśnienia poszkodowanego, dane opisowe, informacje uzyskane od świadków, kwalifikację zdarzenia, inne dokumenty (fotografie, zewnętrzne dokumenty pdf, docx, doc, itp), notatki. Po zakończeniu postępowania drukujemy pojedyncze dokumenty lub całą dokumentację.

 

Wydruki dokumentów i dokumentacji >>Wydruki_postepowanie-300x254

 

Koszt zakupu licencji wynosi 199 zł. netto.

Przetestuj Program DeLPHI BHP

Moduł Wypadek >>

Wypełnij formularz i pobierz demo programu.

 

 

PROGRAM DeLPHI BHP Moduł Szkolenia >>

Moduł jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym zarządzenie szkoleniami okresowymi BHP i sporządzanie dokumentacji szkoleniowej. Wymaga jednokrotnego wprowadzenia danych i opisów związanych z prowadzonymi szkoleniami.

Program kontroluje wprowadzone dane, co oznacza, że przed zakończeniem szkolenia, sporządzeniem dokumentacji i wydrukiem zaświadczeń program komunikuje, które pola nie zostały wypełnione, a w których mogą występować błędy. Program umożliwia rejestrację szkoleń dla wielu organizatorów i pracodawców zlecających szkolenia.
Na podstawie danych i opisów wprowadzonych do programu kompletuje i emituje dokumentację w postaci:

 • zaświadczenia dla uczestników szkoleń
 • dziennik szkolenia
 • listy obecności i uczestników
 • raport z przeprowadzonego egzaminu
 • programy ramowe i szczegółowe
 • rejestru wydanych zaświadczeń
 • innych dokumentów związanych ze szkoleniami

Katalog firm>>Katalog_firm_szkolenia

W katalogu firm modułu Szkolenia zarządzamy wszystkimi podmiotami, które biorą udział w procesach związanych z realizacją szkoleń. Jeżeli jesteśmy organizatorem szkoleń rejestrujemy naszą firmę w katalogu firm. Rejestrujemy tutaj również pracodawców, którzy zlecają nam przeprowadzenie szkoleń i ewentualnie innych organizatorów, jeżeli świadczymy dla nich usługi edukacyjne. Rejestrując nową firmę wystarczy podać jedynie jej nazwę. Wszystkie pozostałe dane będziemy mogli uzupełnić na dalszym etapie pracy.

 

Programy szkoleń

Wraz z aplikacją dostarczane są podstawowe ramowe programy okresowych szkoleń BHP. Możemy tworzyć nowe programy, nowe Programy_szkolenwersje istniejących programów, zmieniać istniejące. Dostarczane z modułem predefiniowane programy definiują nam następujące szkolenia:

 • dla pracodawców i kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno – biurowych
 • dla stanowisk robotniczych
 • dla stanowisk inżynieryjno – technicznych
 • dla służb BHP
 • dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP

Program_szkoleniaDefinicja programów szkoleń

Definiując program szkolenia wprowadzamy nazwę i numer programu, rodzaj drukowane zaświadczenia, czy szkolenie kończy się egzaminem, opisy celu, uczestników i sposobu organizacji szkolenia. Wprowadzamy punkty programu ramowego i podpunkty programu szczegółowego. Na każdym etapie definicji programu szkoleń możemy podejrzeć jak będą wyglądały wydruki związane ze szkoleniami realizowanymi na podstawie definiowanego programu.

 

Rejestracja i obsługa szkoleńSzkolenie

Rejestrując lub zmieniając szkolenie, ustalamy organizatora, wybieramy program, wprowadzamy uczestników, ewentualnie uzupełniamy lub wprowadzamy dodatkowe dane opisowe, przygotowujemy dziennik szkolenia na podstawie wybranego programu ramowego.

Po zakończeniu procesu nauki, uzupełniamy dane o ewentualne wyniki testów egzaminacyjnych, kończymy szkolenie, drukujemy zaświadczenia i inną wymaganą dokumentację.

W celu pobrania wersji DEMO do zainstalowania na komputerze kliknij tu: DeLPHI BHP wersja DEMO


Comments are closed.

Back to Top ↑