impeka about 2 img 02

Nowe przepisy bhp dla stanowisk komputerowych wyposażonych w monitor ekranowy

Z dniem dzisiejszym zmieniają się przepisy dotyczące bhp przy pracy z monitorem ekranowym.

W dniu 17.11.2023r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Najistotniejsza zmiana dotyczy uwzględnienia w zapisach rozporządzenia systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Pracodawca, który organizuje stanowisko pracy z systemem przenośnym (np. laptopem, notebookiem) jest zobowiązany dodatkowo wyposażyć to stanowisko w:

  • stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika,
  • dodatkową klawiaturę,
  • mysz.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem rozporządzenia obowiązek pracodawcy dotyczący zapewnienia okularów korygujących wzrok uzupełniono o możliwość zastąpienia okularów korygujących wzrok soczewkami kontaktowymi. Okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wzrok przysługują pracownikowi użytkującemu monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, któremu w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej lekarz zaleci stosowanie takich środków.

Zmiany dotyczące organizacji stanowisk pracy w załączniku do rozporządzenia.

Zmiany w załączniku do ww. rozporządzenia dotyczącym minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe przede wszystkim dostosowują jego treść do obecnie stosowanej technologii (monitory LED, plazmowe zamiast kineskopowych, systemy przenośne zamiast stacjonarnych), a więc np. zrezygnowano z wymagań dotyczących odległości pomiędzy sąsiednimi monitorami albo pomiędzy monitorem a plecami pracownika znajdującego się przed nim, szczegółowego określenia odległości monitora od oczu pracownika, czy też wymagań dotyczących konstrukcji klawiatury. Zmianie uległy wymagania dla krzesła stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Nowym elementem jest wymóg zapewnienia, aby podłokietniki krzesła były regulowane.

Nowe stanowiska pracy muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi. Stare stanowiska należy dostosować.

Pracodawcy mają czas na dostosowanie istniejących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe  do 17 maja 2024 r., natomiast wszystkie nowe stanowiska pracy, utworzone po 17 listopada 2023r. powinny spełniać wymagania znowelizowanego rozporządzenia.

1010 720 Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.